Przetargi.pl
Wyposażenie nowej części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.

Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, Grunwaldzka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 520 855 , fax. 122 520 802
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach
  Grunwaldzka 4
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 122 520 855, fax. 122 520 802
  REGON: 52690800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,313263,2019.html,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie nowej części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do nowej części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, ul. Szkolna 2, gmina Krzeszowice. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest 2 części: • Grupa 1 – Meble i wyposażenie sanitarne; • Grupa 2 – Rolety i żaluzje okienne; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi poszczególna grupa. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj, ilość przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, pozostałe wymogi jest zawarty: • Dla Grupy 1 – w załączniku nr 4A (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ. • Dla Grupy 2 – w załączniku nr 4B (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ. 4) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa „Wzór umowy” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39150000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4A, 4B, odpowiednio dla części, na którą się składa ofertę, stanowiący załącznik do Formularza oferty. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w pkt. 10 niniejszej SIWZ - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ:  W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 2 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/; 5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach