Przetargi.pl
KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 3 277 549,09 PLN

Wójt Gminy Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 34-642 Dobra, Dobra
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 330 020 , fax. 18 3330020 wew. 200
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dobra
  Dobra 233
  34-642 Dobra, woj. małopolskie
  tel. 183 330 020, fax. 18 3330020 wew. 200
  REGON: 49189218500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminadobra.pl, https://bip.malopolska.pl/ugdobra

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 3 277 549,09 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 3 277 549,09 zł. (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 09/100) z czego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: 3 185 308,30 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 92 240,79 zł, w walucie polskiej. Kredyt długoterminowy zaciąga się na podstawie Uchwały Rady Gminy Dobra Nr X/71/19 dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Założenia do kredytu: Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2031 r. Karencja w spłacie kredytu: 31 grudnia 2021 r. Przelew środków pieniężnych w dwóch transzach, do 30.10.2019 r. I transza w wysokości 1 500 000,00 złotych, II transza do 28.12.2019 r. w wysokości do 1 777 549,09 złotych na rachunek bankowy dochodów, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Limanowej Oddział w Dobrej: 34 8804 0000 0020 0200 0260 0029. Druga transza kredytu nie musi być wykorzystana w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat. Oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako stawka WIBOR 1M i marży Banku, przy czym stawka WIBOR 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego dany okres odsetkowy. Marża Banku będzie wielkością stałą wyrażoną w punktach procentowych i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. Do kalkulacji wysokości odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 08 października 2019 r.: 1,64. Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych i będą spłacane do 15-tego każdego następnego miesiąca. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu w 40 kwartalnych ratach. Terminy spłaty rat kapitałowych należy przyjąć w ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy w latach 2022 - 2031. Rocznie 3 raty po 81 938,73 zł i jedna rata 81 938,71 zł; łącznie na rok 327 754,90 zł. Natomiast w 2031 roku 3 raty po 81 938,75 zł i jedna rata 81 938,74 zł; łącznie w roku 327 754,99 zł. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem spłaty zadłużenia będzie kolejny dzień roboczy, przypadający po dniu wolnym od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący Kompetencji lub uprawnienia, musi być spełniony: Samodzielnie lub w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonywana będzie w formule „spełnia- niespełnia”, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: • w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, • w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ – przykładowy wzór). UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do SIWZ): o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach