Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, , fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego urządzeń komputerowych i oprogramowania, które zostały szczegółowo opisane w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia komputerowe i oprogramowanie będą: a) fabrycznie nowe, b) posiadać parametry nie niższe niż przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ, c) wyposażone w niezbędny do uruchomienia osprzęt np. kable, itp. 3. Urządzenia komputerowe i oprogramowanie dostarczone zostaną do siedziby głównej Zamawiającego: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, IX piętro, transportem Wykonawcy, w godz. 8.30 -14.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie sformułował warunku w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia komputerowe i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ, np. specyfikacje techniczne producenta, opisy, wydruki ze stron internetowych i inne. Dokumenty te należy złożyć wraz z formularzem oferty, gdyż stanowić będą podstawę do oceny zgodności oferty ze SIWZ. 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, informacji określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia udostępniony zostanie Wykonawcom do pobrania od momentu zamieszczenia powyższej informacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach