Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych)

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, os. Na Skarpie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, , fax. (012) 6444756
  REGON: 63016100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa wyrobów medycznych (nici chirurgicznych) zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do SIWZ Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych produktów leczniczych i wyrobu medycznego powinien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy. W wyjątkowych sytuacjach mogą być dopuszczone dostawy nici chirurgicznych z krótszym terminem ważności i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki Szpitalnej. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy przedmiotu umowy w ilości 40 % określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części asortymentu ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ wykaz asortymentowo-ilościowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - pkt 15.8 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach