Przetargi.pl
Dostawa i instalacja lampy RTG w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 63 10 341 , fax. 146 310 337
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
  ul. Szpitalna 13
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 63 10 341, fax. 146 310 337
  REGON: 31340800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i instalacja lampy RTG w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i instalacja lampy RTG w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia. Termin realizacji: jednorazowa dostawa lampy RTG, której wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SIWZ oraz jej instalacja w koronarografie typ Allura firmy Philips wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu - do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis: minimum 12 miesięcy bez limitu skanów od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia na zaoferowaną lampę RTG.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: UWAGA. Zamawiający informuje, iż oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.III.3 ogłoszenia, ze względu na fakt, że Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczy tylko oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następującego oświadczenia: 2.1.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 3 do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach