Przetargi.pl
Wykoszenie mechowiska i usunięcie odrośli drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-861 Gdańsk, Rybaki Górne
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 743 18 00 , fax. 58 301-91-92, 305-56-31
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Rybaki Górne 8
  80-861 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 743 18 00, fax. 58 301-91-92, 305-56-31
  REGON: 22093419800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykoszenie mechowiska i usunięcie odrośli drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykoszenie mechowiska i usunięcie odrośli drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”. Na części mechowiska występują wysokie byliny inwazyjne, przede wszystkim trzcina i pałka; obecność trzciny i pałki na powierzchniach przeznaczonych do wykoszenia jest nierównomierna - na większości powierzchni jest znaczna. W obrębie biochor nr IIIb, XXXI mogą występować jednoroczne odrośla krzewów (wierzby) i drzew (brzozy) wycinanych w 2018 r.; odrośla powinny być skoszone razem z roślinnością zielną mechowiska. W obrębie powierzchni przeznaczonych do wykoszenia znajdują się poletka eksperymentalne (13 poletek, każde o powierzchni 5x5m) które nie podlegają zakresowi prac określonemu w niniejszym zamówieniu. Powierzchnie te są oznaczone w terenie, a przed realizacją niniejszego zamówienia zostaną okazane Wykonawcy. Na poletkach tych Wykonawca nie wykonuje żadnych prac. Prawie cała powierzchnia zajęta jest przez naloty brzozy i odrośla wierzbowe (głównie przez naloty brzozy). Brzoza dochodzi maksymalnie do 1 m wysokości, ale większość do wysokości 0,7 - 0,8 m. Rośnie w bardzo niewielkim zwarciu i zagęszczona jest skupiskowo. Odrośla wierzbowe dochodzą też do 1 m wysokości, ale jest ich zdecydowanie mniej niż brzozy. Odrośla brzozy i wierzby należy wyciąć jak najniżej, aby ograniczyć ich odrastanie w przyszłych latach. Samosiewy, o ile to możliwe, należy wyrywać. Część wyciętej biomasy (trzciny) może być złożona w rowie przepływającym przez torfowisko (do górnej krawędzi rowu; na odcinku przylegającym do działek: 458/3 oraz 379/362/1), pozostałą biomasę należy wynieść z powierzchni torfowiska i zagospodarować we własnym zakresie w terminie do 2 tygodni od wykoszenia mechowiska, nie później niż do 31 sierpnia. Do wywożenia pokosu dopuszczalne jest użycie sprzętu nie niszczącego powierzchni mechowiska, np. lekkich pojazdów na gąsienicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach