Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 80-344 Gdańsk, pl. Dwóch Miast
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 767 21 23 , fax. 58 760 10 29
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o
  pl. Dwóch Miast 1
  80-344 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 767 21 23, fax. 58 760 10 29
  REGON: 19307805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ergoarena.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości w ramach codziennego funkcjonowania obiektu oraz przed, podczas i po imprezach odbywających się w obiekcie ERGO ARENA, a także sprzątanie terenu przyległego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach