Przetargi.pl
Wykonywanie wycen szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego przez okres trzech lat z podziałem na 5 zadań.

Powiat Kamieński ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3823120 , fax. 091 3823121
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kamieński
  ul. Mieszka I 5B 5B
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3823120, fax. 091 3823121
  REGON: 81177215000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie wycen szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego przez okres trzech lat z podziałem na 5 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są wyceny szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa i Mienia Powiatu przez okres 3 lat. Wycenom będą podlegały nieruchomości położone na terenie Powiatu Kamieńskiego, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamówienie realizowanie jest z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony tematycznie. Oferty częściowe (5 zadań ) oznaczono według poniższego podziału: Zadanie I 1. Wycena wartości służebności na rzecz każdoczesnego właściciela działki władnącej w celu prawidłowego korzystania z nieruchomości. 2. Wycena nieruchomości do ustalenia wartości odszkodowania za grunty zajęte na cel publiczny. Zadanie II 1. Wycena nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność. 2. Wycena nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. 3. Wycena nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Zadanie III 1. Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym /1 lokal mieszkalny/ sprzedaż na rzecz najemcy 2. Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym/ 2-5 lokali mieszkalnych/ sprzedaż na rzecz najemcy. 3.Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym/powyżej 5 lokali mieszkalnych/ sprzedaż na rzecz najemcy. Zadanie IV Wycena nieruchomości do sprzedaży: a/ działki skoncentrowane w jednym obrębie - działki niezabudowane - zabudowane - rolne b/ działki położone w różnych obrębach: - działki niezabudowane - zabudowane - rolne Zadanie V 1. Inwentaryzacja budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz spełniający następujące warunki dodatkowe: - Posiadają stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, - Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 25 000 Euro zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 21.09.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz.U. nr 207 poz.2112). - Rzeczoznawca majątkowy wykonujący operaty winien okazać się zaświadczeniem o odbyciu, w ciągu roku przed ogłoszeniem niniejszego postępowania, min. 1 szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców. (art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych z ofertą, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. 4. Polisa, potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający posiadanie takiego ubezpieczenia. 5. Kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Zaświadczenie ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców o odbyciu min. 1 szkolenia lub inny dokument potwierdzający odbycie szkolenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkamienski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach