Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na bufet w budynku Sądu Apelacyjnego na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza 163
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4849409 , fax. 091 4849408
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 163 163
  71-165 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4849409, fax. 091 4849408
  REGON: 81273402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na bufet w budynku Sądu Apelacyjnego na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 163 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych na które jest wymagane pozwolenie na budowę, w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie położonym przy ulicy Mickiewicza 163 polegających na WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA BUFET W BUDYNKU SĄDU APELACYJNEGO NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. MICKIEWICZA 163 W SZCZECINIE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161122
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, w tym: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, przy czym nadzór nad robotami objętymi przedmiotem zamówienia prowadzić będą osoby uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz legitymują się aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali minimum jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych zbliżonych zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia o wartości nie niższej niż 200.000,00 zł brutto. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300.000,00 zł, 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym - załączniku nr 1 do SIWZ i załączniku nr 2 do SIWZ]; 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 1.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 1.4 aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 1.5 wykaz robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia [wg załącznika nr 2 do SIWZ]; z przedstawionego wykazu oraz dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane należycie musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument Wykonawcy mogą złożyć wspólnie; 1.6 aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wymaganej wysokości; W przypadku składania oferty wspólnej dokument składa ten Wykonawca, który odpowiada za spełnienie przedmiotowego warunku lub każdy z członków składających ofertę wspólną jeżeli suma ubezpieczenia będzie minimum wymaganej wysokości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecin.sa.gov.pl/?page=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach