Przetargi.pl
Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych na ocieplenie 10 budynków mieszkalnych w Policach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Bankowa 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4311350 , fax. 091 3175037
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bankowa 18 18
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4311350, fax. 091 3175037
  REGON: 81054370729113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkim.police.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych na ocieplenie 10 budynków mieszkalnych w Policach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych na ocieplenie 10 budynków mieszkalnych w Policach: Odrzańska 19-23, Grzybowa 10-18, Nowopol 15-19, Kościuszki 40, Konopnickiej 9, Boh. Westerplatte 11, PCK 1, Niedziałkowskiego 1-3-5, Nadbrzeżna 1, Mazurska 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: a) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych ; b) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy ; c) zatrudniający pracowników posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem Izby Architektów ; d) którzy w okresie ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia, potwierdzone referencjami. Ocena spełnienia warunków wg formuły spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zał. nr 2 : Zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych na ocieplenie 10 budynków mieszkalnych w Policach: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Oferta - zgodnie z otrzymanym wzorem - zał. nr 5. 3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 4. Wskazanie osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawców (dla spółek cywilnych - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o zamówienie publiczne). 5. Aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg zał. nr 5. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) projektów budowlanych na ocieplenie obiektu i kolorystykę elewacji (min. 2 różnych zamawiających) - wg zał. nr 7. 10. Referencje od poprzednich zamawiających, w których zawarte są informacje stanowiące potwierdzenie prawidłowego wykonania zamówień opisanych w wykazie - wg zał. nr 7 (minimum od 2 różnych zamawiających). 11. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg zał. nr 6, z załączeniem kserokopii odpowiednich uprawnień projektowo-architektonicznych, ewentualnie zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy wymaganego potencjału osobowego, który uzyska od innego podmiotu. Informacje powyższe powinny być udzielone na piśmie. Każda informacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta pod rygorem nieważności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkim.police.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach