Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania elektroenergetycznego ul. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-952 Szczecin, ul. Potulicka 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108 , fax. 91 488 74 95
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Szczecinie
  ul. Potulicka 2 2
  70-952 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 489 27 97, 489 27 98 w. 108, fax. 91 488 74 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania elektroenergetycznego ul. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zasilania elektroenergetycznego na potrzeby internatu WAM przy ul. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie (działka nr 34) na podstawie wydanych przez Zakład Energetyczny ENEA warunków przyłączeniowych (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz uzyskaniem u właściwego organu stosownych pozwoleń zmierzających do rozpoczęcia robót budowlanych (pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie). Ponadto wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania projektu winien dokonać inwentaryzacji istniejącego zasilania budynku w energię elektryczną. Wykonawca także wykona informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) oraz Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach