Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWĘ CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZCZECINIE

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-457 Szczecin, ul. Wszystkich Świętych 66
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 431 58 91 , fax. 91 431 58 91 wew. 21
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
  ul. Wszystkich Świętych 66 66
  71-457 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 431 58 91, fax. 91 431 58 91 wew. 21
  REGON: 32131113100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cod.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWĘ CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKÓW ORAZ ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości dla Centrum Opieki nad dzieckiem w Szczecinie. 39813000-4 Pasty i proszki czyszczące; 39830000-9 Środki czyszczące; 39831000-6 Preparaty piorące; 39831200-8 Detergenty; 39831210-1 Detergenty do zmywarek; 39831240-0 Preparaty czyszczące; 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg; 39831600-2 Środki do czyszczenia toalet; 39832000-3 Produkty do zmywania naczyń; 39833000-0 Produkty zapobiegające osiadaniu kurzu; 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała; 33711700-4 Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów; 33711600-3 Preparaty i artykuły do włosów; 33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety; 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt; 39831000-6 Preparaty piorące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398130004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrumopieki.szczecin.pl; bip.um.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach