Przetargi.pl
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Piaski - obwody łowieckie 480, 482, 483 w 2021 roku

Nadleśnictwo Piaski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-820 Piaski, ul. Drzęczewska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 739 080 , fax. 655 739 083
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Piaski
  ul. Drzęczewska 1
  63-820 Piaski, woj. wielkopolskie
  tel. 655 739 080, fax. 655 739 083
  REGON: 41000826300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piaski.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Piaski - obwody łowieckie 480, 482, 483 w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 - dalej: ,,Ustawa o lasach"), obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej do wykonania na terenie OHZ Nadleśnictwa Piaski w 2021 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach