Przetargi.pl
PN 28/11/2020 - czasopisma.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 61-704 Poznań, Noskowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 582 091 , fax. 618 525 954
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
  Noskowskiego 12/14
  61-704 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 582 091, fax. 618 525 954
  REGON: 84932700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.man.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka naukowo-badawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 28/11/2020 - czasopisma.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata czasopism krajowych, zagranicznych i specjalistycznych w 2021 roku wraz z dostawą do zamawiającego, w rodzaju i ilości określonej w części IV SIWZ. Czasopisma należy dostarczać do siedziby Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) terminowe dostarczanie zamawiającemu czasopism począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2021 do ostatniego numeru czasopisma należącego do prenumeraty roku 2021, bez względu na datę ukazania się numeru, b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism (wraz ze wszystkimi dodatkami do czasopism, których taki wymóg dotyczy), c) zapewnienie dostępu on-line do czasopism wyszczególnionych w części IV SIWZ, na zasadach i warunkach określonych w SIWZ i wzorze umowy, d) niezwłoczne informowanie (np. e-mailem lub faksem) zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach