Przetargi.pl
Oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający, celem realizacji ustawowych obowiązków, zlecił Wykonawcy świadczenie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy i określonej w załączniku nr 1 do umowy. Przedmiotem zamówienia jest usługa oświetleniowa polegająca na: a) oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew, na poziomie technicznym możliwym do uzyskania za pomocą istniejącej infrastruktury oświetleniowej, b) utrzymywaniu istniejącej infrastruktury oświetleniowej w należytym stanie technicznym wynikającym z obowiązujących przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach