Przetargi.pl
Druk i dostawa kwartalnika „Kronika Miasta Poznania” 4 numery: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 (ISSN 0137-3552)

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza przetarg

 • Adres: 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 851 86 01 , fax. 61 856 04 56
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydawnictwo Miejskie Posnania
  ul. Ratajczaka 44
  61-728 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 851 86 01, fax. 61 856 04 56
  REGON: 30160559800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmposnania.pl (zakładka WMP na BIP)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMORZADOWA INSTYTUCJA KULTURY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa kwartalnika „Kronika Miasta Poznania” 4 numery: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 (ISSN 0137-3552)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk i dostawa kwartalnika „Kronika Miasta Poznania” 4 numery: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 (ISSN 0137-3552)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach