Przetargi.pl
Wykonanie systemu parkingowego - szlabanu – we wjeździe na Dziedziniec Różany od ul. Kościuszki na teren Centrum Kultury ZAMEK.

Centrum Kultury Zamek ogłasza przetarg

 • Adres: Poznań, ul. Św. Marcin
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 64 65 348 , fax. 61 64 65 308
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury Zamek
  ul. Św. Marcin 80/82 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 64 65 348, fax. 61 64 65 308
  REGON: 00027817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu parkingowego - szlabanu – we wjeździe na Dziedziniec Różany od ul. Kościuszki na teren Centrum Kultury ZAMEK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, składa się: Projekt; STWiOR; Pozwolenie MKZ Nr /2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. (Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków woj. wielkopolskiego pod nr A-213 z 6 marca 1979 r.); Przedmiar robót. Zadanie obejmuje: a) Demontaż elektromechanicznych elementów blokujących – słupek, czujnik geomagnetyczny, pętla indukcyjna; b) Budowę kanalizacji teletechnicznej; c) Budowę instalacji – montaż okablowania miedzianego: d) Montaż elementów systemu parkingowego; e) Montaż instalacji elektrycznej; f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD w formacie doc*pdf *dwg* i przekazanie jej Zamawiającemu na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy; oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia: załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach