Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mossego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4445523 w. 220 , fax. 614 445 720
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Mossego 17
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4445523 w. 220, fax. 614 445 720
  REGON: 31776000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.SPZOZ-GRODZISK.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną 36 miesięczną sukcesywną dostawę materiałów do sterylizacji od dnia 15 marca 2021roku. 2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Zamawiającego. 3. Dostawy należy realizować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00. 4. Miejscem dostawy jest Centralna Sterylizatornia – ul. Mossego 3 lub Magazyn Szpitalny ul Mossego 17 zgodnie ze złożonym zamówieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wymienione w załączniku nr 2 wymagania graniczne uważa się za konieczne do spełnienia. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach