Przetargi.pl
wykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 392 900 , fax. 323 392 962
 • Data zamieszczenia: 2019-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
  ul. Dolnych Wałów 11
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 323 392 900, fax. 323 392 962
  REGON: 27656763200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.3. Szczegółowy zakres zamówienia w ramach zasobów komunalnych określa wzór umowy wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ, szczegółowy zakres zamówienia w ramach zasobów własnych i TBS określa wzór umowy wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 10a do niniejszej SIWZ. Tym samym Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia dwóch oddzielnych umów, zgodnie z przedstawioną ofertą. 3.4. W ramach zasobów własnych i TBS zamówienie będzie rozliczane ryczałtem za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego i użytkowego (bez kosztów materiału) z zastrzeżeniem zasad określonych w załączniku nr 1 do umowy, która stanowi załącznik nr 8a do SIWZ. 3.5. W ramach zasobów komunalnych zamówienie będzie rozliczane według niżej wymienionych zasad, w oparciu o załączone wykazy, stanowiące załączniki do umowy: a)ryczałtem za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gliwice, z wyłączeniem zleceń, których wartość jest wyższa niż kwota 500,00zł + VAT, według zasad określonych w § 6 pkt.2 umowy. Uwaga: przedstawiony sposób rozliczenia obejmuje wykonane usługi zarówno w lokalach jak i części wspólnej budynku, b)oddzielnym zleceniem (robocizna + materiał) w lokalach użytkowych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gliwice; w Gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych; w lokalach mieszkalnych w budynkach stanowiących 100% własność Gminy Gliwice gdzie wartość usługi jednostkowej jest wyższa od kwoty 500,00zł + VAT. 3.6. Kosztorysy należy wykonywać zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego” (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 3.7. Dokładne wykazy adresowe zostaną dostarczone Wykonawcy realizującemu przedmiotowe zamówienie w dniu podpisania umowy. 3.9. Wykonawca we własnym zakresie organizuje system przyjmowania zleceń, zapewnia dojazd do klienta; dostarcza niezbędny sprzęt, narzędzia oraz materiały do wykonania przedmiotowej usługi. 3.9. Realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy, oraz z uwagi na charakter zadania, posiadanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, spełniających wytyczne polskich norm technicznych i jakościowych, ze szczególnym naciskiem na przesłanki ekologiczne. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku. 3.10. Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ oraz ochrony środowiska w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. 3.11. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 3.12. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące bezpośrednio udział w realizacji zamówienia tj. osoby wyznaczone do realizacji umowy w zakresie czynności określonych w niniejszym postępowaniu były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących prace doraźne oraz czynności związanych z koordynacją wykonania usług. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu co najmniej jeden ze wskazanych poniżej dowód, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązujący przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Na etapie składania ofert potwierdzenie zatrudnienia osób w sposób wskazany w niniejszym punkcie Wykonawca składa jedynie w postaci oświadczenia. 3.13. Wszelkie uzgodnienia (zlecenia usługi, raporty, rozliczenia, etc.) będą miały każdorazowo formę pisemną. Osobami odpowiedzialnymi za wystawienie, przyjęcie i rozliczenie zlecenia są Kierownicy Rejonów Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3 oraz Działu Zasobów Własnych. Dane teleadresowe jednostek dostępne pod adresem: www.zbmgliwice.pl 3.14. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej. 3.15. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażających użytkowników budynków i ich posesji na szkody. 3.16. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na poziomie gwarantującym zachowanie właściwego standardu. W przypadku zgłaszania zastrzeżeń, co do jakości świadczonych usług, Wykonawca będzie odpowiednio ponosił konsekwencje finansowe zgodnie z ustaleniami umownymi. 3.17. Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy do ustalenia z Zamawiającym sposobu opisywania składanych faktur w odniesieniu do specyfiki wykonanej usługi (np. ryczałt ROM-1, ryczałt ROM-2, robota elektryczna ROM-3, robota instalacyjna ROM-2, etc.). Ustalenie specyficznych kodów ma zadanie ułatwić stronom księgowanie kosztów oraz nadzór nad wydatkowaniem środków. Brak ustalonego opisu na fakturze będzie podstawą do jej nieprzyjęcia. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.19. Jeśli jest to niezbędne, za skuteczne powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i innych gestorów o zamiarze wykonania usługi i utrudnieniach z tym związanych odpowiada Wykonawca. Sposób powiadomienia zgodnie z decyzją Wykonawcy i obowiązującym prawem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN [słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN]. 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.12.2019r. do godz. 09:00. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy PZP. 13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach