Przetargi.pl
usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w czynnych obiektach Katowickiego Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w czynnych obiektach Katowickiego Centrum Onkologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji mechanicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w czynnych obiektach Katowickiego Centrum Onkologii, tj.:• w Pracowni Rezonansu Magnetycznego – Centrala nr 1• w Pracowni Brachyterapii• w budynku Centralnej Izby Przyjęć – Centrala nr 1 i Centrala nr 2• w budynku Pawilonu Operacyjnego• w Oddziale Neonatologicznym• w Sali Porodowej• w Oddziale Położniczym• w Pododdziale Chemioterapii Ambulatoryjnej• w Pracowni Tomografii Komputerowej i RTG w Zespole nr 2 wraz z wymianą filtrów wykazanych w Załączniku Nr 9 do SWZ.Zakres zamówienia: a) Sporządzenie do 5 dni do daty zawarcia umowy harmonogramu wykonywanych prac przed przystąpieniem do realizacji usługi. Harmonogram ten wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego (Uwaga prace mogą być wykonywane poza godzinami pracy pracowni).b) Zakup, dostarczenie i wymiana filtrów.c) Odbiór i utylizacja zdemontowanych filtrów HEPA pod kodem odpadów niebezpiecznych.d) Odbiór pozostałych zdemontowanych filtrów.e) Inspekcja wizualna instalacji wentylacji przed i po czyszczeniu (udokumentowana).f) Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych.g) Demontaż i montaż podwieszonych elementów sufitu.h) Przygotowanie instalacji wentylacji do czyszczenia.i) W przypadku konieczności – potrzeby, ze względu na stosowaną technologię czyszczenia, wykonanie otworów rewizyjnych w kanałach oraz założenie atestowanych klap rewizyjnych. Każda klapa rewizyjna musi być oznaczona, z naniesionym numerem.j) Oczyszczenie wszystkich elementów instalacji (przewodów, central itp.).k) Dezynfekcja instalacji wentylacji środkiem chemicznym atestowanym. l) Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.ł)Wykonanie badania mikrobiologicznego 40 szt. po oczyszczeniu instalacji wentylacji /w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/m) Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej /również w wersji elektronicznej/: pisemny protokół obejmujący zestawienie wykonanych prac, wynik badania mikrobiologicznego, wykonanego po oczyszczeniu instalacji wentylacji, atest środka do dezynfekcji wraz z kartą charakterystyki, naniesienie w dokumentacji wykonanych otworów rewizyjnych, dokumentacji wizualnej wykonanych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – warunki zostały określone w SWZ;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunki zostały określone w SWZoraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SWZ Zawartość Oferty.Podmiotowe środki dowodowe1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ.3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wrazz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lubsą wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia) – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach