Przetargi.pl
Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

Gmina Ornontowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-178 Ornontowice, Zwycięstwa 26a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 33 06 222
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ornontowice
  Zwycięstwa 26a
  43-178 Ornontowice, woj. śląskie
  tel. 32 33 06 222
  REGON: 276257759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – trasa 1Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołówi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Wyrach, ul. ks. Franciszka Bojdoła 3a, 43-175 Wyry:a) ilość dzieci: łącznie 6 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:- do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie,ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów: 4 dzieci- do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, ul. ks. Franciszka Bojdoła 3a, 43-175 Wyry: 2 dziecib) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkołyi z powrotem wynosi 59,40 km (29,70 km x 2)c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony w roku szkolnym 2022/2023, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.Część II – trasa 2Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, 40-659 Katowicei do aAcademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi, ul. Zielonogórska 1, 40-710 Katowice, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego, ul. Gromadzka 59, 40-771 Katowice, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice:a) ilość dzieci: łącznie 6 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym: - do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Harcerzy Września 1939nr 5, 40-659 Katowice: 2 dzieci- do aAcademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi, ul. Zielonogórska 1, 40-710 Katowice: 2 dzieci- do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego, ul. Gromadzka 59,40-771 Katowice: 1 dziecko- do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,ul. Szkolna 5, 40-710 Katowice: 1 dzieckob) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły i z powrotem wynosi 79,3 km (42,6 km trasa do szkoły + 36,7 km trasa powrotna do domu)c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.Część III – trasa 3Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrzei do Niepublicznego Przedszkola Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Gliwicach,ul. Słowackiego 58 B, 44-100 Gliwice:a) ilość dzieci: łącznie 2 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły i z powrotem wynosi 62,0 km (31,0 km x 2)c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony w roku szkolnym 2022/2023, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Informacje o warunkach udziału w postępowaniu1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1 nie podlegają wykluczeniu.1.2 Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 „ustawy pzp”:dla każdej z części:1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasłybądź nie zostały cofnięte.3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego dla każdej z części w wysokości – 100 000,00 zł (Załącznik nr 5a, 5b, 5c).4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum 1 usługa w zakresie przewozu regularnego specjalnego, o wartościmin. 40 000,00zł brutto. Okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 9 miesięcy.W przypadku usług będących w trakcie realizacji, zamawiający uzna usługi spełniające warunek udziału w postępowaniu obejmujące min. 9 miesięcy. Pod pojęciem „przewozu regularnego specjalnego” należy rozumieć zapis zawarty w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.),b) będzie dysponował pojazdami samochodowymi w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki, właściwymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim, tj. wind lub najazdów dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków oraz pasy do przypinania dzieci znajdujących się na wózkachWykonawca skieruje do realizacji zamówienia:c) minimum 1 osobę – posiadającą kwalifikacje określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. minimum jednego kierowcę posiadającego prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami jak w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.),d) minimum 1 osobę pełniącą funkcję opiekuna - ze względu na specyfikę świadczonej usługi osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowcą pojazdu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach