Przetargi.pl
USŁUGI - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej generalnego remontu segmentów A, B i D budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. H. Dąbrowskiego 23/35

Sąd Okręgowy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, Dąbrowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343684430
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy
  Dąbrowskiego
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343684430
  REGON: 000571576
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej generalnego remontu segmentów A, B i D budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. H. Dąbrowskiego 23/35
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi opracowania i przygotowania dokumentacji projektowej remontu z elementami przebudowy, dostosowującymi segmenty A, B i D budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie, do planowanych zmian w strukturze organizacyjnej sądów, dla Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz Zamawiającego („dokumentacja”) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.2) Zamówienie realizowane będzie w trzech nw. etapach: A) I etap obejmujący: a) wykonanie inwentaryzacji w 2 (dwóch) egzemplarzach, przy wykorzystaniu inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiającego, b) przedstawienie koncepcji podziału pomieszczeń, zastosowanych materiałów i uzyskanie akceptacji zamawiającego,c) uzyskanie ewentualnych odstępstw, niezbędnych opinii, d) wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego z kompletem opinii i uzgodnień w 5 (pięciu) egzemplarzach,e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, o ile okaże się to niezbędne dla wykonania robót przewidzianych dokumentacją. B) II etap obejmujący wykonanie: a) projektów technicznych i wykonawczych w 5 (pięciu) egzemplarzach,b) specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót w 3 (trzech) egzemplarzach, c) przedmiaru robót w 2 (dwóch) egzemplarzach, d) kosztorysu inwestorskiego w 2 (dwóch) egzemplarzach,e) innych opracowań, których wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowego sporządzenia dokumentacji, C) III etap obejmujący pełnienie nadzoru autorskiego.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. do SWZ.4) Wspólny słownik zamówień CPV:71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, w szczególności kluczowych części przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach