Przetargi.pl
"USŁUGA WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW KATOWICKICH CMENTARZY KOMUNALNYCH”

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE ogłasza przetarg

 • Adres: 40-266 Katowice, Murckowska 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2517055 , fax. 32 2517055
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
  Murckowska 9
  40-266 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2517055, fax. 32 2517055
  REGON: 003543014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kck.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "USŁUGA WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW KATOWICKICH CMENTARZY KOMUNALNYCH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Katowickich Cmentarzy Komunalnych - zlokalizowanych w Katowicach przy: ul. Murckowskiej 9; ul. Panewnickiej 45; ul. Goetla; ul. Szarych Szeregów; ul. Meteorologów w okresie 12 miesięcy.2. Niniejszym postępowaniem zostały objęte odpady komunalne o kodach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U z 2020r. Poz. 10):20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne),20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01), w tym:20 01 01 - papier, tektura, 20 01 39 - tworzywa sztuczne.20 01 02 – szkło.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U 2021.162 z późn. zm.) w związku z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2021.888 z późn. zm.).b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktyw opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 51 ustawy z 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U 2022. 699 z późn. zm.).3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach