Przetargi.pl
Opracowanie i wykonanie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 5 w bud. przy ul. Cieszyńskiej 56 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 475 77 25
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 475 77 25
  REGON: 070019077
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wykonanie kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 5 w bud. przy ul. Cieszyńskiej 56 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) wykonania w lokalach mieszkalnych nr 1, 3, 5 w budynku przy ul. Cieszyńskiej 56w Bielsku – Białej instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania, (zwanych dalej „instalacjami”), wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności: a) projekty: architektoniczno-budowlany i techniczny,b) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”,2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu architektoniczno – budowlanego oraz wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,4) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zakresem określonym w § 8 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZzwane dalej łącznie „przedmiotem zamówienia”, z uwzględnieniem wymagań określonych w ust. 2 – 4 oraz innych uzgodnionych operatywnie przez strony w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji.2. Przedmiot i zakres projektu: a) Wykonanie inwentaryzacji budynku w stopniu niezbędnym do potrzebnych prac projektowych;b) Wykonanie inwentaryzacji przewodów kominowych;c) Uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz wszelkich uzgodnień z PGNiG;d) Zaprojektowanie doprowadzenia instalacji gazowej do lokali mieszkalnych, w celu wykonania zmiany sposobu ogrzewania lokali z ogrzewania piecami na opał stały na ogrzewanie gazowe etażowe.e) Zaprojektowanie instalacji gazowej w lokalu;f) Zaprojektowanie etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłej wody z pieca 2-funkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania do urządzeń w lokalach;g) Zaprojektowanie remontu istniejących oraz dobudowy nowych przewodów kominowych (w tym wentylacyjnych do wszystkich lokali w budynku, które wymagają zgodnie z przepisami przewodu wentylacji grawitacyjnej) zgodnie z zaleceniami inwentaryzacji przewodów kominowych w tym dostosowanie przewodów do podłączenia pieca dwufunkcyjnego dla lokali, w których nastąpi zmiana sposobu ogrzewania lokali na ogrzewanie gazowe etażowe.h) Wydzielenie pomieszczenia łazienki wraz z WC lub dostosowanie istniejących do aktualnie obowiązujących przepisów;i) Uzyskanych wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii;j) Uzyskanie pozwolenia na budowę;k) Prowadzenie autorskiego nadzoru projektowego w trakcie realizacji robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71221000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach