Przetargi.pl
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza przetarg

 • Adres: 40-189 Katowice, Leopolda 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  Leopolda 31
  40-189 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 386888354
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa i serwis systemu alarmowego w lokalizacji (obiekcie):- Chorzów, ul. Długa 1-3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają Projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w Postępowaniu:Zamawiający określa następujące warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:1.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.1.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna ww. za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2142 z późn. zm.).Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który świadczył będzie usługi ochrony i mienia.1.3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30.000,00 zł.1.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty.Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie osób i mienia o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach