Przetargi.pl
Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości

Sąd Rejonowy w Wołominie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 762 144 , fax. 227 762 313
 • Data zamieszczenia: 2020-09-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Wołominie
  ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 227 762 144, fax. 227 762 313
  REGON: 32499000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości wewnętrznych i zewnętrznych Sadu Rejonowego w Wołominie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach