Przetargi.pl
Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-874 Warszawa, Wronia 53
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE
  Wronia 53
  00-874 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 017511575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz na terenach jednostki zarządzanej przez GDDKiA w Józefowie, Al. Drogowców 1, 05-420 Józefów (woj. mazowieckie)”. Zamówienie obejmuje: 1) sprzątanie w budynkach nr 1, 2, 3, 6, 7 2) naprawy/wymianę zużytych elementów pralnic, maglownic i suszarek bębnowych, 3) sprzątanie terenu zewnętrznego: Zamiatanie / Odśnieżanie,4) sprzątanie wiaty grillowej, 5) czyszczenie dachów i rynien, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, gdyż ze względów organizacyjnych i ekonomicznych stanowi on nierozerwalną całość i powinien być zrealizowany przez jeden podmiot.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 800,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp,w zależności od wyboru Wykonawcy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takiej postaci musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie, od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą przy ul. Wroniej 53, 00-874 Warszawa”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem, na rachunek bankowy, musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego – BGK nr: 82 1130 1017 0020 1172 7890 0002, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy podać: „Wadium - znak postępowania: DPZ.DPZ-4.2421.4.2023”. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą, odrzucenie oferty i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy, na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziałuw postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1) dotyczącej Wykonawcy:Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje należycie:a) co najmniej trzy zamówienia polegające na świadczeniu usług porządkowych w zakresie sprzątania powierzchni użytkowych wewnątrz budynków (np. mieszkalnych, biurowych, hotelowych itp.) oraz terenu zewnętrznego, a każde z nich:• obejmowało sprzątanie co najmniej 2 200 m2 powierzchni użytkowych wewnątrz budynków,• obejmowało sprzątanie / odśnieżanie co najmniej 2 750 m2 terenu zewnętrznego,• realizowane było/jest przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.Przez pojęcie „powierzchni użytkowych wewnątrz budynków” należy rozumieć powierzchnie podłóg, drzwi, okien, wertikali, kabin sanitariatów, itp. W przypadku usług w trakcie wykonywania Zamawiający wymaga, aby już wykonany okres każdej usługi na dzień składania ofert wynosił co najmniej 6 miesięcy.b) co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług porządkowych w zakresie min. czyszczenia i odśnieżania dachów, każdew obiekcie o powierzchni dachów min. 2 250 m2, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.W przypadku usług w trakcie wykonywania, Zamawiający wymaga, aby okres każdej usługi wykonywanej, na dzień składania ofert, wynosił co najmniej 6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza wykazanie na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu takich zamówień, które swym zakresem obejmowały zarówno usługi wskazane w pkt a) jak i w pkt b) powyżej. Jeżeli Wykonawca wykonywał usługi utrzymania czystości w ramach podwykonawstwa lub w ramach konsorcjum (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), należy wykazać tylko te usługi, które wykonywał lub w których wykonaniu uczestniczył / uczestniczy osobiście.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach