Przetargi.pl
Wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4995600 , fax. 033 4995652
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Karola Miarki 11 11
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4995600, fax. 033 4995652
  REGON: 07081057500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bip.wizja.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi opiekuńcze wykonywane dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Bielsko-Biała, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu. Usługi opiekuńcze świadczone są u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych: przygotowanie posiłku lub pomoc w jego przygotowaniu, dostarczenie posiłku ze stołówki, karmienie chorego, zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych, palenie w piecu, dostarczanie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego, załatwianie spraw urzędowych, podstawową opiekę higieniczną: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego , utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych, opiekę zalecaną przez lekarza, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług dla podopiecznego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu ma na celu: zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie kompleksowej opieki w domu chorego tj. świadczenie usług również w godzinach wieczornych (w uzasadnionych przypadkach w godzinach nocnych) i w dni wolne od pracy. Usługi opiekuńcze świadczone są w oparciu o decyzję administracyjną, która określa: miejsce realizacji usługi, czas jej trwania, zasady odpłatności za zrealizowaną usługę, szczegółowy zakres czynności do wykonania. Usługi opiekuńcze świadczone są w dni powszednie, jak również w dni wolne od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zapewnieni opiekę w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Objęcie podopiecznego opieką musi nastąpić nie później niż 6 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego lub zgodnie z terminem określonym w decyzji. Wykonawca musi zagwarantować, że usługi opiekuńcze będą wykonywane przez pracowników, którzy ukończyli odpowiednie kursy lub szkolenia (minimum 30 godzinne)w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi potwierdzone zaświadczeniami o ukończeniu kursu lub szkolenia lub zaświadczeniami z PCK oraz którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej lub innego pokrewnego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi opiekuńcze. Wykonawca musi zagwarantować, że nie dopuści do wykonywania usług opiekuńczych osób bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku. Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu i świadczeniobiorcom możliwość kontaktu telefonicznego w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach realizacji usługi. Rozliczenie za świadczone usługi odbywa się co miesiąc na podstawie przedłożonych Kart Pracy opiekunki, potwierdzonych podpisem przez podopiecznego, jego członka rodziny lub innej wskazanej przez niego osoby. Karta Pracy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający szacuje objęcie usługami opiekuńczymi około 100 podopiecznych w skali miesiąca, tj. 3607 godzin miesięcznie (ilość godzin w skali miesiąca może ulegać zmianom w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować odpowiednią liczbę pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - co najmniej 22 pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 850000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt. 3 lit. b - e należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wadium - w przetargu na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej - nie otwierać przed 3 grudnia 2012r. Sposób przekazania wadium w formie innej niż pieniądz - do kasy MOPS Bielsko-Biała, ulica K. Miarki 11. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt. 3 lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1240 4142 1111 0010 4500 4150 BANK PEKAO SA o B-B podając w tytule przelewu: Wadium - MOPS.DA-PSU.341-5/2012 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie wniesienia wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust 3, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.bip.wizja.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach