Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych ( produktów spożywczych ) dla Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej przy ul. Energetyków 9.

Miejskie Przedszkole Nr 24 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-706 Ruda Śląska, ul. Energetyków 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 24 26 267 , fax. 32 24 26 267
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedszkole Nr 24
  ul. Energetyków 9 9
  41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 32 24 26 267, fax. 32 24 26 267
  REGON: 27150827000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych ( produktów spożywczych ) dla Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej przy ul. Energetyków 9.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych ( produktów spożywczych ) dla Miejskiego Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej przy ul. Energetyków 9. Szczegółową listę produktów spożywczych, jakie zamierza nabyć zamawiający zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mp24.bipinfo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach