Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3886740, 032 3886700 , fax. 032 2818093
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Strzelców Bytomskich 16 16
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3886740, 032 3886700, fax. 032 2818093
  REGON: 00344928400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna m. Bytomia działająca w formie jednostki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla kancelarii Zamawiającego mieszczącej się w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych, b) doręczanie do kancelarii Zamawiającego na adres jw. zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO) i zwrotów przesyłek nie doręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia bądź wydania, c) świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz doręczania lub zwrotów przesyłek do siedziby Zamawiającego - na warunkach i zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku A do specyfikacji. 2. Szczegółowe warunki realizacji niniejszego zamówienia zostały zawarte w Istotnych dla stron postanowieniach umownych, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 5) do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach