Przetargi.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W GMINIE BIERUŃ REJON BIERUNIA STAREGO

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-150 Bieruń, Rynek 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3242400 , fax. 32 2164777
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek 14 14
  43-150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 3242400, fax. 32 2164777
  REGON: 27150489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W GMINIE BIERUŃ REJON BIERUNIA STAREGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane; 90611000-3 Usługi sprzątania ulic; 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic; 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w gminie Bieruń, rejon Bierunia Starego, w tym Kąpieliska Łysina w okresie od 01.05.2013 r. - 30.09.2013 r. obejmujące swoim zakresem w szczególności: 1. Oczyszczanie pozimowe (zwane w dalszej treści OP) - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); 2. Oczyszczanie ręczne (zwane w dalszej treści OR) - zamiatanie i czyszczenie chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, liści i ich części, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); 3. Bieżące oczyszczanie (zwane w dalszej treści BO) - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic powodujące dokładne usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie darni, liści i ich części oraz zakumulowanych zanieczyszczeń sypkich, usunięcie kurzu i innych zanieczyszczeń z ławek, zerwanie z wiat przystankowych, koszy, słupów energetycznych naklejonych ogłoszeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu w godzinach od 7.00 do 16.00; 4. Bieżące zbieranie (zwane w dalszej treści BZ) - zbieranie powodujące usunięcie zakumulowanych liści i większych śmieci (t.j. większych niż niedopałki papierosów) z ulic, chodników, placów, trawników, klombów, donic, zerwanie z wiat przystankowych, koszy, słupów energetycznych naklejonych ogłoszeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu w godzinach od 7.00 do 16.00; 5. Chemiczne oczyszczanie (zwane w dalszej treści CO) - całkowite usunięcie wszelkich przerostów zieleni z szczelin, spoin pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, płytkami, kostkami, asfaltem oraz wzdłuż krawężników, obrzeży i asfaltu poprzez oprysk środkiem chemicznym; 6. Ścięcie darni (zwane w dalszej treści SD) z trawnika do poziomu 3 cm poniżej krawężników okalających, wyrównanie i obsianie trawą; 7. Wyjazd interwencyjny (zwany w dalszej treści WI) - drobna praca porządkowa (2 ludzi do 1 godziny, samochód) powodująca usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3) w szczególności zwłok zwierząt o powierzchni do 2 m2 na zgłoszenie Straży Miejskiej lub inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej; 8. Obsługa imprez (zwana w dalszej treści OI) - oczyszczanie w zakresie BZ zleconego terenu, jednokrotnie przed i po, oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Zamawiający, kosze z workami Wykonawca); 9. Obsługa akcji (zwana w dalszej treści OA) - obsługę akcji Sprzątania świata oraz Dzień Ziemi, polegającą na dostarczeniu worków (zapewni zamawiający) do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, odbioru odpadów z ustalonych lokalizacji z inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej. Po wykonaniu zadania wykonawca wystawia fakturę odrębną. 10. Bieżące opróżnianie około 90 szt. koszy ulicznych (zwane w dalszej treści BOK) - opróżnianie raz w tygodniu lub codziennie w godzinach od 7.00 do 16.00 natychmiast po przepełnieniu wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m); 11. Transport (zwany w dalszej treści TR) materiałów komunalnych - samochodem, ciągnikiem z przyczepą o pojemności do 4 m3; 12. Załadunek i rozładunek (zwany w dalszej treści ZM) materiałów komunalnych na przyczepę, np. kontenery 1100, ławki uliczne, kosze uliczne, stojaki (o długości do 3,5 m); 13. Usuwanie napisów z wiat, kontenerów, murów (zwane w dalszej treści UN) i podobnych powierzchni poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub zamalowanie do stanu pierwotnego; 14. Chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów z kostki betonowej (zwane w dalszej treści UO); 15. Oczyszczanie wiat przystankowych i pomników (zwane w dalszej treści OW) z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym, wypolerowanie szyb; 16. Oczyszczanie koszy ulicznych (zwane w dalszej treści OKU) z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym także w środku; 17. Oczyszczanie ławek parkowych (zwane w dalszej treści OL) z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym; 18. Bieżące oczyszczanie tablic i słupów ogłoszeniowych (zwane w dalszej treści BTS) - zerwanie odstających ogłoszeń oraz zebranie odpadłych ogłoszeń z terenu przyległego w godzinach od 7.00 do 16.00; 19. Bieżące oczyszczanie przystanków (zwane w dalszej treści BOP) dokładne umycie ławki, zerwanie z wiaty i koszy naklejonych ogłoszeń, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie chodnika oraz ulicy na długości zatoki, jak w zakresie OR, oczyszczenie trawnika na długości zatoki i szerokości 5 m jak w zakresie OT; 20. Oczyszczanie terenów (zwane w dalszej treści OT) wygrabienie obiektów rekreacyjnych, placów zabaw z wszelkich odpadów (liści, śmieci, stłuczki szklanej, opon, gruzu itd.) z trawy, piasku, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie placów zabaw, boisk i chodników w zakresie OR - rozliczane osobno; 21. Mechaniczne oczyszczanie ulic (zwane w dalszej treści MOU) mechaniczne oczyszczenie ulic zgodnie z wykazem przekazywanym każdorazowo przez inspektora GK; 22. Usuwanie dzikich wysypisk (zwane w dalszej treści UDW) usuwanie dzikich wysypisk, likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, zebranie, transport oraz przekazanie odpadów na składowisko lub do odzysku bądź rekultywacji, potwierdzenie realizacji poprzez dołączenie karty przekazania odpadu. Kąpielisko Łysina - Bieżące oczyszczanie kąpieliska Łysina (BOŁ) w zakresie zbierania większych odpadów (tj. większych niż niedopałki papierosów) oraz stłuczki szklanej z trawy, piasku, obiektów rekreacyjnych, chodników, ustawienie przewróconych koszy: a) do 50 m od wody wzdłuż całego wybrzeża - powierzchnia sprzątania ok. 11 ha b) 200 m strzeżonej plaży a następnie utrzymanie powyższych standardów czystości w godzinach od 7.00 do 16.00; ponadto ustawienie: a) 20 szt. koszy workowych 120 l (dostarczy Wykonawca) OKW b) 10 szt. koszy ulicznych (dostarczy Zamawiający) OKU c) 3 szt. kontenerów 1100 l (dostarczy Zamawiający) OKK Opróżnianie ustawionych przez wykonawcę koszy i kontenerów rozliczane będzie ryczałtowo za 1 miesiąc. - Bieżące usuwanie tzw. dzikich wysypisk w rejonie kąpieliska (UDW) w ilości do 20 ton w sezonie. Rozliczenia będą się odbywały na podstawie przedstawienia każdorazowo kart przekazania odpadów na składowisko oraz dołączeniu do nich dokumentacji fotograficznej. - Stała obsługa kąpieliska, wezwania na telefon (SO) - Wyjazdy interwencyjne (WI) - drobna praca porządkowa (2 ludzi do 1 godziny, samochód) powodująca usunięcie wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3) na zgłoszenie Straży Miejskiej lub inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. Szczegółowy opis usług znajduje się w załącznikach do SIWZ. Zlecenia prac odbywać się będą pisemnie poprzez wpis do książki prac lub faksem. Zadania opisane jako bieżące wykonywane będą w sposób ciągły przez cały okres umowy (zgodnie z zał. 4) W obowiązku Wykonawcy jest zamknięcie parkingów przed prowadzeniem prac porządkowych. W przypadku uniemożliwienia oczyszczania przez zaparkowane pojazdy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek w terminie późniejszym nie dłuższym jednak niż 48 h od zgłoszenia odbioru prac. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przekazania do odzysku zebranych odpadów tj.: - liście i darń - do kompostowni odpadów - ziemię i piasek do rekultywacji terenu i dostarczenia Zamawiającemu kopii dowodu przekazania. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z wyspecjalizowaną firmą przekazującą padłe zwierzęta do utylizacji. Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium Wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) musi być wniesione w terminie, który został podany w punkcie Terminy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem tzn. przelać z rachunku bankowego wykonawcy na rachunek bankowy zamawiającego. w BS O/Tychy numer konta: 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001 z adnotacją: Wadium - Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zamówienia pn. Utrzymanie czystości w gminie Bieruń - rejon Bierunia Starego. Termin - wniesienie wadium w pieniądzu - oznacza uznanie kwoty wadium, wpłaconego przelewem, na rachunku zamawiającego nie później niż do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do składania ofert. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, nie później niż do godz. 10:00 w dniu wyznaczonym do składania ofert. Termin ważności wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz musi obejmować okres nie krótszy niż termin związania ofertą tj. nieprzerwanie obejmujący okres 30 dni włącznie z dniem wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.2007.42.275 z późniejszymi zmianami) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli powyższe dokumenty wystawione są w języku obcym, należy przedłożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie nin. zamówienia, należy informacyjnie wskazać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z podaniem ich nazw i siedzib. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 2. Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy pzp wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 1) Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy pzp, zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. 2) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust.1 ustawy pzp , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium zostanie wniesione w terminie określonym przez zamawiającego. 3. Utrata wadium Zgodnie z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeliby wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bierun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach