Przetargi.pl
Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2016 r.

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 443 14 00 , fax. (+48 22) 443 14 02
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 443 14 00, fax. (+48 22) 443 14 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie tłumaczeń ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń ustnych konsekutywnych (następczych) i symultanicznych (równoczesnych) - kabinowych z użyciem kabin i niezbędnego osprzętu, bądź bez użycia kabin z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.03.2016 r. Tłumaczenia będą wykonywane w 95% w ramach języków I grupy językowej (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), w mniejszym stopniu natomiast w ramach języków II grupy (pozostałe języki europejskie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 795400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach