Przetargi.pl
Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części: Część I zamówienia – Wykonywanie robót zduńskich w Rejonie Północ Część II zamówienia - Wykonywanie robót zduńskich w Rejonie Śródmieście-Niebuszewo Część III zamówienia - Wykonywanie robót zduńskich w Rejonie Południe

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70546 Szczecin, ul. Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25
  70546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części: Część I zamówienia – Wykonywanie robót zduńskich w Rejonie Północ Część II zamówienia - Wykonywanie robót zduńskich w Rejonie Śródmieście-Niebuszewo Część III zamówienia - Wykonywanie robót zduńskich w Rejonie Południe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót zduńskich w komunalnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, w podziale na trzy części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262630-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości: 1)dla Części I zamówienia (Rejon Północ) w wysokości - 2 522,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote), 2)dla części II zamówienia (Rejon Śródmieście-Niebuszewo) w wysokości – 3 022,00 zł (słownie: trzy tysiące dwadzieścia dwa złote), 3) dla części III zamówienia (Rejon Południe) – 4 122,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote), Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1)dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2)gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Miasto Szczecin – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach