Przetargi.pl
Usługi konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach na terenie administrowanym przez 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach na terenie administrowanym przez 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach na terenie administrowanym przez 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Usługi, stanowiącą załącznik nr 3 do Projektu umowy. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność wykonanej usługi z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia będą kompleksy wojskowe w rejonie odpowiedzialności 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego – Grupy Zabezpieczenia W Koszalinie, Kołobrzegu i Darłowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach