Przetargi.pl
Zakup i dostawa nici chirurgicznych dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

Szpital Barlinek Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74320 Barlinek, ul. Szpitalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 462 502 , fax. 957 462 502
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Barlinek Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 10
  74320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 462 502, fax. 957 462 502
  REGON: 30455600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nici chirurgicznych dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ – „Formularz asortymentowo-cenowy”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Nici chirurgicznych kod CPV 33.14.11.21-4 dla Szpitala Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku. Zamawiający wymaga, aby oferta na zadanie była kompletna. Brak, jakiejkolwiek pozycji w zadaniu spowoduje jej odrzucenie jako niekompletnej. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 1.Miejsce dostawy: Szpital Barlinek Sp. z o.o. 74-320 Barlinek ul. Szpitalna 10 74-320 Barlinek, apteka szpitalna. 2.Ilości asortymentu wskazanego w Załączniku nr 1a do SIWZ są wyłącznie szacunkowe i służą wyliczeniu ceny oferty i porównania złożonych oferty. Wskazane ilości zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakupu ilości określonych w Załączniku nr 1a, nie więcej niż o 20% kwoty umowy brutto. Rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do ilości zamawianego towaru. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. Ceny jednostkowe brutto, które Wykonawca wpisze w kolumnie nr 8, stanowić będą podstawę przyszłych rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4.Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, liczonej od dnia dostawy. 5.Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Barlinek Sp. z o.o.- Magazyn sprzętu medycznego, ul. Szpitalna 10 lub inne wyznaczone przez Zamawiającego na terenie Szpitala. 6.Wskazanie przez Zamawiającego znaku towarowego lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. 7.Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż ilekroć w niniejszej SIWZ, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, nazw handlowych, patentów lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający stosowanie do dyspozycji, art. 29 ust. 3 ustawy Pzp niniejszym uzupełnia takie wskazanie wyrazami „lub równoważny”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach