Przetargi.pl
Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 551 580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13
  78100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 551 580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 52385000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach bieżących nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wraz z transportem – średnia odległość w granicach adm. miasta Kołobrzeg tj. do 5 km, w tym m. in.: 1.Remont cząstkowy nawierzchni: betonowej z kostki betonowej, płyt betonowych, płyt kamiennych 3.300,00 m2 2.Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 1.210,00 m2 3.Ustawienie krawężników kamiennych i betonowych oraz obrzeży betonowych 600,00 mb 4.Remont nawierzchni dróg gruntowych z gruzu z recyklingi, kamienia łamanego, pospółki 1.900,00 m2 5.Remont nawierzchni dróg z płyt drogowych „PROZBET” 200,00 m2 6.Regulacja wysokościowa włazów i skrzynek urządzeń podziemnych 40,00 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości: 10.500,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy pięćset 00/100). 2.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359) a)wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank PKO BP SA Oddział w Koszalinie nr 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaświadczenie o wpłacie zaleca się załączyć do oferty, b)jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument (oryginał) zaleca się wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce natomiast kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach