Przetargi.pl
Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 551 580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13
  78100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 551 580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 52385000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej w Kołobrzegu obejmuje przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (branża drogowa, sanitarna, energetyczna, teletechniczna, kolejowa, zieleń). Zakres robót: • rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Portowa i Mickiewicza • odcinek ulicy Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z ul. Zdrojową) długość 191m szerokość jezdni 6m • rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Towarowa, Obrońców Westerplatte, Zdrojowa • ulica Towarowa długość 432m szerokość jezdni 5-6m • odcinek ulicy Zdrojowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Solną) długość 357m szerokość jezdni 6m • rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa, Solna, Reymonta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach