Przetargi.pl
Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Generała Andersa 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8870505 , fax. 074 8477477
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
  ul. Generała Andersa 48 48
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8870505, fax. 074 8477477
  REGON: 89133781500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objęte są nieruchomości Gminy Wałbrzych, wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ. Czynności wchodzące w zakres badania technicznego winny być wykonane w każdej nieruchomości wyszczególnionej w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, minimalnie 1 raz w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z możliwością wykonywania niniejszej czynności więcej razy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na każdorazowe żądanie zamawiającego. Zakres badania technicznego przy kontroli okresowej, dokonywany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy Prawo budowlane, winien obejmować w szczególności: 1) dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 2) badanie drożności przewodów kominowych, 3) badanie, czy siła ciągu kominowego (ciśnienia), zapewnia prawidłowe działanie urządzeń podłączonych do przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 4) sprawdzenie, czy istnieje dogodny dostęp do przewodów kominowych oraz urządzeń pomocniczych objętych kontrolą, umożliwiający czyszczenie i przeprowadzanie okresowych kontroli, 5) badanie stanu technicznego: a) przewodów kominowych na całej ich długości, b) kanałów, czopuchów, rur, łączników, c) włazów, drabin, drzwiczek kominowych (wyczystnych i rewizyjnych), ław kominowych, d) nasad kominowych 6) badanie sprawności działania urządzeń wentylacyjnych (nawiewnych i wywiewnych) w pomieszczeniach w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły co itp.) 7) ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, np. występowanie materiałów łatwopalnych przy kominie, nieprawidłowe podłączenia, brak lub uszkodzone urządzenia pomocnicze, 8) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli, 9) sporządzanie protokołu z dokonanej kontroli zawierającego opinię o dopuszczeniu kanałów (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) do eksploatacji oraz ewentualne zalecenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Wzór protokółu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 10) Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania ogłoszeń na klatkach schodowych (w widocznym miejscu) budynków objętych zamówieniem, informujących o terminie wykonania usługi, na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych. Ogłoszenie winno zawierać również informację o konieczności udostępnienia przez lokatorów pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia pomocnicze np. wyczystki, rewizje, włazy itp. Wykaz stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, będzie po zaktualizowaniu na dzień zawarcia umowy stanowił załącznik nr 1 do umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą. Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż 30 dni od daty obowiązywania umowy. Liczba budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych, administrowanych przez zamawiającego objętych niniejszym zamówieniem, może w okresie realizacji odbiegać od stanu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713561009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: Zadanie 1 - w wysokości 500,00 zł. Zadanie 2 - w wysokości 350,00 zł. Zadanie 3 - w wysokości 650,00 zł. Zadanie 4 - w wysokości 550,00 zł. Zadanie 5 - w wysokości 250,00 zł. Zadanie 6 - w wysokości 650,00 zł. Zadanie 7 - w wysokości 650,00 zł. 2. Wadium należy wnieść w terminie do 20 czerwca 2016 r. do godz. 10:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbwalbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach