Przetargi.pl
Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obornickiej 185 we Wrocławiu Licytacja elektroniczna: WM/SZP/LE/33/2016/G

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja 53-55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3235700 , fax. 71 3235750
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja 53-55 53-55
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3235700, fax. 71 3235750
  REGON: 02061050400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obornickiej 185 we Wrocławiu Licytacja elektroniczna: WM/SZP/LE/33/2016/G
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obornickiej 185 we Wrocławiu (działka nr 4/3, AM-5, obręb Różanka). 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych opisanych w pkt 2 wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni opisanego w pkt 2 obiektu budowlanego. Zakres prac obejmuje: 1) Ogrodzenie placu budowy, 2) Wykonanie robót zabezpieczających wraz z wydzieleniem pasów komunikacyjnych, stref niebezpiecznych w obrębie nieruchomości, 3) Przeprowadzenie rozbiórki budynku, 4) Zasypanie piwnic budynku gruzem ceglanym pozyskanym z rozbiórki, a następnie piaskiem z zagęszczeniem do Id = 0,8. 5) Wywóz i utylizację materiału porozbiórkowego oraz innych materiałów zalegających w piwnicy i przyziemiu budynku oraz w obrębie obiektu (np. meble, elementy wyposażenia lokali, śmieci i inne), 6) Wykonanie niwelacji i wyrównanie powierzchni terenu rozbiórki, 7) Wykreślenie obiektu z geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków, 8) Przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (wraz ze zgłoszeniami, protokołami, oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu, kartami odpadów), 9) Poniesienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opłat związanych z robotami rozbiórkowymi. 4. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 45110000-1. 5. Szczegółowy zakres zamówienia określają: 1) Przedmiar robót (przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny i należy go traktować jako informację pomocniczą określającą zakres robót) (załącznik nr 5 do OWU), 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 6 do OWU), 3) Projekt umowy (załącznik nr 4 do OWU). 6. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 Prawa budowlanego. 7. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. 8. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robót, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w projekcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach