Przetargi.pl
wykonywanie prac remontowo-budowlanych wraz z montażem polegających na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej systemowej w lokalach oraz budynkach mieszkalnych

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
  Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811015666
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie prac remontowo-budowlanych wraz z montażem polegających na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej systemowej w lokalach oraz budynkach mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonywanie prac remontowo-budowlanych wraz z montażem, polegających na dostawie i wymianie stolarki drzwiowej systemowej w lokalach oraz budynkach mieszkalnych. 2. Szczegółowe wymagania i zakres rzeczowy robót ujęty został w załączonych do niniejszej SWZ:2.1. Przedmiary robót: drzwi wejściowe do lokalu, drzwi wewnątrzlokalowe z przeszkleniem, drzwi wejściowe do budynku – załącznik nr 1, 2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2,2.3. Wykaz adresów – załącznik nr 32.4. Fotografie istniejącej stolarki drzwiowej – załącznik nr 11
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach