Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin

GMINA WOLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, ul. Zamkowa 23
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 512186788 , fax. 913261429
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA WOLIN
  ul. Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 512186788, fax. 913261429
  REGON: 811685510
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin, w przedmiocie „Część 1: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kodrąbek, w gminie Wolin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienie obejmuje niżej wymienione roboty budowlane: a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: nawierzchnie utwardzone, ciągi pieszo-jezdne, ogrodzenie terenu, realizacja zieleni, opaska wokół budynku; b) roboty ogólnobudowlane: roboty ziemne, realizacja konstrukcji obiektu (fundamenty, ściany, więźba dachowa), montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej, izolacja termiczna, docieplenia, prace wykończeniowe; c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków: - instalacja c.o., pompa ciepła, montaż grzejników oraz armatury oraz oprzewodowania instalacji; przyłącze oraz instalacja wodociągowa, próby, badania oraz pomiary; d) roboty instalacyjne elektryczne: linia kablowa zasilająca, oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, oprzewodowanie (kable i przewody), instalacja uziemiająca, prace kontrolno-pomiarowe, instalacja fotowoltaiczna. Inwestycja jest realizowana na podstawie: 1) Część 1: Decyzja Starosty Kamieńskiego nr 350/2021 z 14.07.2021r. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: a) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ, w skład której dla każdej części zamówienia wchodzi: 1) Projekt budowlano wykonawczy - branża architektoniczna; 2) Projekt budowlano wykonawczy - branża elektryczna; 3) Projekt budowlano wykonawczy - branża sanitarna; 4) Opinia geotechniczna; 5) Specyfikacje techniczne; 6) Przedmiar robót; b) Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin, w przedmiocie „Część 2: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniewie, w gminie Wolin wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamówienie obejmuje niżej wymienione roboty budowlane: a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: nawierzchnie utwardzone, ciągi pieszo-jezdne, ogrodzenie terenu, realizacja zieleni, opaska wokół budynku; b) roboty ogólnobudowlane: roboty ziemne, realizacja konstrukcji obiektu (fundamenty, ściany, więźba dachowa), montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej, izolacja termiczna, docieplenia, prace wykończeniowe; c) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków: - instalacja c.o., pompa ciepła, montaż grzejników oraz armatury oraz oprzewodowania instalacji; przyłącze oraz instalacja wodociągowa, próby, badania oraz pomiary; d) roboty instalacyjne elektryczne: linia kablowa zasilająca, oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, oprzewodowanie (kable i przewody), instalacja uziemiająca, prace kontrolno-pomiarowe, instalacja fotowoltaiczna. Inwestycja jest realizowana na podstawie: 1) Część 2: Decyzja Starosty Kamieńskiego nr 287/2021 z 14.06.2021r.. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: a) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ, w skład której dla każdej części zamówienia wchodzi: 1) Projekt budowlano wykonawczy - branża architektoniczna; 2) Projekt budowlano wykonawczy - branża elektryczna; 3) Projekt budowlano wykonawczy - branża sanitarna; 4) Opinia geotechniczna; 5) Specyfikacje techniczne; 6) Przedmiar robót; b) Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach