Przetargi.pl
Budowa dwóch przystanków tramwajowo-autobusowych na ul. Energetyków na odcinku pomiędzy ul. Celną i Św. Floriana wraz z wykonaniem przejść dla pieszych w ul. Energetyków.

GMINA MIASTO SZCZECIN ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIASTO SZCZECIN
  Plac Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811684232
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dwóch przystanków tramwajowo-autobusowych na ul. Energetyków na odcinku pomiędzy ul. Celną i Św. Floriana wraz z wykonaniem przejść dla pieszych w ul. Energetyków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa przystanków tramwajowo – autobusowych w ul. Energetyków na odcinku pomiędzy ul. Celną i Św. Floriana wraz z wykonaniem przejść dla pieszych w ul. Energetyków” w ramach projektu: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach