Przetargi.pl
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim - II postępowanie

Gmina Walim ogłasza przetarg

 • Adres: 58320 Walim, ul. Boczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 494 340
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Walim
  ul. Boczna 9
  58320 Walim, woj. dolnośląskie
  tel. 748 494 340
  REGON: 89071829000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi bankowej budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych i polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - dokonywanie przelewów w PLN w ramach banku obsługującego Gminę Walim - dokonywanie przelewów w PLN do innych banków - dokonywanie wypłat gotówkowych otwartych w PLN - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości internetowej oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości internetowej - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - posiadaniu punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (500 000,00 zł rocznie), oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Przez wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe rozumie się wpłaty sołtysów z tytułu rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wpłaty pozostałych osób nie związanych z rachunkiem. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. O każdej zmianie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez bank w terminie 7 dni. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w wyniku miesięcznego wypowiedzenia, przy czym bank może wypowiedzieć umowę tylko w razie niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować funkcję przekazywania poleceń przelewów za pomocą systemu elektronicznego w Gminie Walim i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Walim oraz zapewni obsługę przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu elektronicznego lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn dotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat przez Wykonawcę za przelewy wewnątrzbankowe. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest na dzień podpisania umowy, posiadać na terenie miejscowości Walim punkt kasowy/agencję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany przez wykonawcę) tj. Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy (wypełniony i podpisany przez wykonawcę) tj. Załącznik nr 2 do SIWZ 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach