Przetargi.pl
Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi

ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 91-612 Łódź, ul. Beskidzka 54
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI
  ul. Beskidzka 54
  91-612 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000320064
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – Badania Laboratoryjne dla Aresztu Śledczego w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź; NIP: 726-155-77-39,Część nr 2 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź; NIP: 728-108-66-51, waraz z Oddziałem Zewnętrznymn w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź; NIP: 728-108-66-51Część nr 3 – Badania Laboratoryjne dla Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP: 771-102-92-14,Część nr 4 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego w Garbalinie, Garbalin 18, 99-100 Łęczyca; NIP: 775-105-83-57,Część nr 5 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz; NIP: 834-100-80-76,Część nr 6 – Badania Laboratoryjne dla Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz; NIP: 827-106-40-51Część nr 7 – Badania Laboratoryjne dla Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim , ul. Kardynała Ledóchowskiego 1 , 63-400 Ostrów Wlkp. NIP 622-179-78-62 wraz z Oddziałem Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim , ul.29 Pułku Piechoty 62-800 Kalisz NIP 6221797862Część nr 8– Badania Laboratoryjne dla Zakład Karny w Kluczborku ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork ; NIP: 751-103-65-40, wraz z Oddziałem Zenętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku Sieraków Śląski ul. Cegielniana 13 42-793 Sieraków Śląsk; NIP: 751-10-36-540Część nr 9 – Badania Laboratoryjne dla Zakład Karny we Włocławku ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, NIP: 888-102-68-18
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust.1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca spełni warunek, jeżeli: Za spełniających ten warunek zamawiający uzna tych wykonawców, którzy posiadają: aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach