Przetargi.pl
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice”

GMINA MASŁOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 97-515 Masłowice, Masłowice 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MASŁOWICE
  Masłowice 4
  97-515 Masłowice, woj. łódzkie
  REGON: 590648103
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Masłowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, powstałych na terenie Gminy Masłowice oraz wyposażenie, utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Masłowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zapisami uchwały Nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”,b) utrzymanie,odbiór i zagospodarowanie odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, c) wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do zbiórki bioodpadów, wyposażenie PSZOK w pojemniki.d) Wykonawca zobowiązany jest, aby odbiór i transport odpadów komunalnych odbywały się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w czasie trwania umowy aktami prawnymi oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice.e) zapewnienie i dostarczenie mieszkańcom gminy Masłowice worków oraz pojemników na koszt Wykonawcy,f) sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie ich odbioru od właścicieli nieruchomości, o której szczegółowo mowa w dalszej części opisu zamówienia.3. Ilość przewidywanych do odebrania od właścicieli nieruchomości przez cały okres objęty zamówieniem odpadów komunalnych szacuje się na 684 Mg (zakres podstawowy), a ilość objęta prawem opcji: dodatkowo 200 Mg.Wskazane powyżej ilości odpadów są̨ podane w celu ułatwienia wyceny zamówienia. Do określenia szacunkowej masy przyjęto ilość́ odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Masłowice oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych w latach poprzednich. Powyższe ilości odpadów mogą̨ ulec zmianie w wyniku ograniczenia lub zwiększenia wytwarzania odpadów przez mieszkańców.4. Wymagania jakościowe odnoszące się̨ do przedmiotu zamówienia:a) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z późn.zm.),b) ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)c) rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906), d) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868), e) rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), f) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), g) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.), h) ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1622), i) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1113), j) ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.), 5. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN(słownie: jeden tysiąc 00/100 zł).2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:ESBANK Bank SpółdzielczyNr rachunku: 2 18980 0009 2030 0000 5664 0003z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: UG.IOŚ.271.1.2023”4.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowei płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodniez obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.7.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach