Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-570 Łódź, Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny
  Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27
  90-570 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 521631148
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyInstytut Badawczy - Sieci Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część I: Ubezpieczenie mieniaa) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR);b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI);2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.1. Część II: Ubezpieczenie OCa) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia (OC) z włączeniem odpowiedzialności za produkt i usługę.2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.1. Część III: Ubezpieczenia komunikacyjnea) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych;c) ubezpieczenie autocasco;d) ubezpieczenie assistance;e) ubezpieczenie auto – szyby;2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach