Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu Miasta Skierniewice

STRAŻ MIEJSKA SKIERNIEWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Senatorska 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STRAŻ MIEJSKA SKIERNIEWICE
  Senatorska 10
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  REGON: 750050951
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu Miasta Skierniewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w załączniku nr 4 do SWZ, stanowiącym jej integralną całość.Konserwacja dotyczy w szczególności - 130 punktów kamerowych na terenie Miasta Skierniewice, konserwacja serwerowni w siedzibie Zamawiającego oraz konserwacja Centrum Monitorowania w Straży Miejskiej i Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach.Warunki realizacji zamówienia: 1) Wykonywanie prac mających na celu sprawne i bezpieczne działanie oraz estetyczny wygląd wszystkich elementów systemu wizyjnego ulic miasta Skierniewice a w nich: a. dokonywanie systematycznych, nie rzadziej niż raz na miesiąc, przeglądów kamer i innych urządzeń a w nim m. in.: 1) smarowanie śrub, 2) konserwacja napędów, 3) czyszczenie kloszy i czyszczenie obudów kamer (mycie kloszy kamer płynami zabezpieczającymi przeciwwilgociowo) minimum 1 raz w miesiącu, w przypadku zabrudzenia klosza – na żądanie Zamawiającego, 4) przegląd urządzeń zlokalizowanych w centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w Skierniewicach 5) sprawdzanie poprawności funkcjonowania aplikacji na PC (pełne skanowanie antywirusowe, odtwarzanie materiałów zarejestrowanych itp.) 6) czyszczenie i odkurzanie PC, urządzeń aktywnych wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego 7) sprawdzanie jakości obrazu na monitorze 8) usuwanie skutków drobnych dewastacji szafek urządzeń (jeśli dotyczy) 9) sprawdzenie pola osi obrotu kamer 10) sprawdzanie stanu mocowania kamer i szafek przyłączeniowych – stan uchwytów kamerowych, elementów montażowych, wymiana elementów montażowych (takich jak opaski, peszle itp.), 11) wymianę elementów, które mogły ulec degradacji (gumowe paski, uszczelki itp.) 12) sprawdzenie stanu optyki kamer wraz z regulacją 13) sprawdzenie połączeń urządzeń systemowych 14) przeprogramowywanie systemu pracy kamer 15) weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji 16) sprawdzenie szczelności kamer oraz wyprowadzeń kablowych b. kontrola oraz naprawa przyłączy światłowodowych i elektrycznych w przypadku ich uszkodzenia (jeśli dotyczy) c. dokonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów elektrycznych określonych w obowiązujących przepisach eksploatacyjnych, protokoły z pomiarów należy dostarczyć zamawiającemu d. naprawa połączeń elektrycznych w kamerze i szafce przy kamerze e. wykonawca zobowiązany jest zapewnić utylizację wymienionych uszkodzonych elementów systemu f. lokalizowanie uszkodzeń światłowodów g. prowadzenie magazynu z elementami zdemontowanymi, wszystkie elementy mają być ewidencjonowane h. informowanie o czasie przechowywania nagrań z kamer.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach