Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych - gruntów zabudowanych oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Aleksandrów Kujawski obejmującej 21 obrębów ewidencyjnych: Opoczki,

Starosta Aleksandrowski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 282 79 00 , fax. 0-54 282 79 28
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Aleksandrowski
  ul. Słowackiego 8 8
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 282 79 00, fax. 0-54 282 79 28
  REGON: 91086943000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych - gruntów zabudowanych oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Aleksandrów Kujawski obejmującej 21 obrębów ewidencyjnych: Opoczki,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych - gruntów zabudowanych oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Aleksandrów Kujawski obejmującej 21 obrębów ewidencyjnych: Opo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712222002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w przedmiotowym postępowaniu oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.). Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 1 - 2 powinny być złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach