Przetargi.pl
II etap przebudowy chodnika w m. Ośniszczewko

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej ogłasza przetarg

 • Adres: 88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3512170 w. 29 , fax. 052 3512170
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
  ul. Topolowa 2 2
  88-133 Dąbrowa Biskupia, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3512170 w. 29, fax. 052 3512170
  REGON: 00053431600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II etap przebudowy chodnika w m. Ośniszczewko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II etap przebudowy chodnika w m. Ośniszczewko na odcinku 0 + 000 - 0 + 359,12 z kostki brukowej betonowej. Roboty obejmują : rozebranie istniejącej nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z betonu, wykonanie nawierzchni cho
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co najmniej dwie roboty budowlane nawierzchni chodników z kostki betonowej o powierzchni min. takiej jak przedmiot zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy 5) udzielą minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 6) wskażą osobę która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane . Ocena spełniania warunków nastąpi poprzez ocenę spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać : - - formularz oferty - - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony lub potwierdzona jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( np. referencje - oświadczenie o podwykonawcach - dowód wniesienia wadium - uprawnienia budowlane kierownika robót do kierowania robotami drogowymi oraz aktualne zaświadczeni o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. - pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku składania oferty przez pełnomocników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowabiskupia.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach