Przetargi.pl
Wykonanie przeglądu i konserwacji poziomej osnowy szczegółowej dla terenu powiatu aleksandrowskiego

Starosta Aleksandrowski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 282 79 00 , fax. 0-54 282 79 28
 • Data zamieszczenia: 2010-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starosta Aleksandrowski
  ul. Słowackiego 8 8
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 282 79 00, fax. 0-54 282 79 28
  REGON: 91086943000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądu i konserwacji poziomej osnowy szczegółowej dla terenu powiatu aleksandrowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przeglądu i konserwacji poziomej osnowy szczegółowej dla terenu powiatu aleksandrowskiego. Wielkość zamówienia- zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712222002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiataleksandrowski.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach